ไทยเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธ อเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรค 5 ปีย้อนหลังพบผู้ป่วยปีละไม่ถึง 10 ราย แต่ในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 14 ราย และในปี 2560 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 3 ราย ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งสอดคล้องต่อสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่พบตัวอย่างสัตว์สงสัยให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า มากกว่าร้อยละ 7 ส่วนผู้ที่ถูกกัด หรือสัมผัสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทันท่วงทีจะป่วย และเสียชีวิตทุกราย ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธาน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ด้วยพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียวในการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2562.